รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว

  ปีที่10 ฉบับที2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 New!
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62
ข้าวนาที่สูงพันธุ์ขะสอ 62
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ เพือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทย
แผนที่พันธุกรรมสนิปส์ความหนาแน่นสูงกับการค้นพบตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะสำคัญทางการเกษตรในประชากรข้าวพันธุ์ผสม
วงจรชีวิตและการเลี้ยงขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ ด้วยไข่ของแมลงวันผลไม้
ระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยการคาดการณ์การระบาดของศัตรูข้าว
งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย
   
  ปีที่10 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข75
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข77
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตก และคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง
การเร่งอายุเมล็ดพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นและปริมาณนํ้าตาลในพันธ์ุข้าวไทยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุง
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยการผสมข้ามชนิด

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ:ผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทย
  ที่9 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์กข71
ข้าวเจ้าพันธุ์กข73
ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48
ชนิดและจํานวนของแมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเก็บรักษา ที่ศุนย์วิจัยข้าวปัตตานีและนครศรีธรรมราช
ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
  รายชื่อบทความวิชาการ
บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว
การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศนาข้าว
  ปีที่9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ซี่บูกันตัง5
  ข้าวเจ้าพันธุ์ดอกข่า 50
  การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี1 ในข้าวไทย
  ความหลากหลายทางกายวิภาคของใบฐงในกลุ่มประชากรข้าว RDP1 และตวามมสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสง
  ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอตเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  การจำแนกพื้นที่ การผลิตข้าว และความมั่นคงทางอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน
  ชีววิทยาและการผันแปรประชากรของเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ และการถูกเบียนโดยแมลงเบียนปีกบิดในนาข้าว
การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า
  รายชื่อบทความวิชาการ
นกปากห่าง : บทบาทของการบริการด้านระบบนิเวศน์นาข้าว
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์

  ปีที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์: นักวิจัยข้าวไทย
ข้าวเจ้าพันธ์ุมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2)
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข43
ข้าวพันธ์ุ กข43 : ข้าวดัชนีนํ้าตาลปานกลาง สำหรับตลาดข้าวเฉพาะ
ดัชนีนํ้าตาลของข้าวไทย 12 พันธ์ุ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์แบบปิดสนิทในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าว
การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า
  การควบคุมเชื้อราโรคไหม้ข้าวโดยชีววิธี: กรณีศึกษาณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  รายชื่อบทความวิชาการ

มะลินิลสุรินทร์: พันธ์ุข้าวเพื่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
  ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ3
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ในงานวิจัยด้านตีโนมข้าวยุคโอมิกส์ 
ความสัมพันธ์ระหว้างประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ดักจับได้จากกับดักแสงไฟ เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดนครนายก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะกล้าสำหรับเครื่องดำนาในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงบั่ว : ศัตรูข้าวที่ต้องจัดการการระบาด
  ปีที่7 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข65
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข69 (ทับทิมชุมแพ)
  ข้าวเหนียวพันธ์ุลืมผัว
การผนวกยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และทนนํ้าท่วมฉับพลันในข้าวพันธ์ุชัยนาท 1 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
  เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธ์ุข้าว
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงหล่า: ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด

  ปีที่7 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข61
  ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
  ข้าวเหนียวพันธ์ุเขียวงู 8974
  เทคโนโลยีโฟโทนิกส์เพือการตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว
การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์และเครืองแก๊สโครมาโตกราฟี GCxGC-TOFMS
  ลักษณะทางสรีระและสัณฐานวิทยาของข้าวภายใต้สภาวะฟอสฟอรัสตํา
  รายชื่อบทความวิชาการ
เทคโนโลยีทางด้านฟีโนมิกส์ของพืช
  ปีที่6 ฉบับที่1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
  รายชื่อผลงานวิจัย
กข20: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้
เหนียวดำหมอ 37: ข้าวเหนียวพันธ์ุพื้นเมืองของภาคใต้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
การใช้ประโยชน์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STS สำหรับงานปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งแบบคงทนถาวร
การสำรวจประชากรและประเมินความเสียหายของข้าวที่เกิดจากการทำลายของหนูในนาข้าวจังหวัดนครนายก
  รายชื่อบทความวิชาการ
การประเมินความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าวด้วยแอพพลิเคชั่นภาพถ่าย
  ปีที่5 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2554
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การปรังปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้
  แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ 
  การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธกรรมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
 

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยจากตลาดค้าปลีกและค้าส่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic Assay
ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในแปลงนา
การพ่นปุ๋ยยูเรียควบคุมการติดเมล็ดของข้าววัชพืช
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทย
การปลูกพืชไร่หลังนา 

  ปีที่4 ฉบับที่2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
  พันธุ์ข้าว กข37
  พันธุ์ข้าว กข39
  ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระยะยาวในดินเปรี้ยวจัดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินผลผลิต และธาตุอาหารในเมล็ดข้าว
  ต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้ และปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช จากการปลูกข้าวในเขตนาชลประทาน จังหวัดอุตรดิตถ์
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
  ดัชนีคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากนาข้าว : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวเหนียวดำ : หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากล
ฐานข้อมุลเชื้อพันธกรรมข้าว
  ปีที่4 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข14
พันธุ์ข้าว กข35 (รังสิต 80)
การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในประเทศไทย
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล : ศัตรูข้าวตัวฉกาจของการปลูกข้าวนาชลประทานและมิติใหม่ของการจัดการ
โรคใบหงิกและโรคเขี้ยวเตี้ย : ภัยร้ายของชาวนาที่มาจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  ปีที่3 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธ์ุข้าว กข12 (หนองคาย 80)
พันธ์ุข้าว กข33 (หอมอุบล 80)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งผสมรำข้าวสกัดน้ำมัน
การปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซิน บี 1 และสารโอคราทอกซิน เอ ในข้าวกล้องและข้าวขาว
  รายชื่อบทความวิชาการ
Carbon Footprint : สำคัญอย่างไรสำหรับการค้าข้าวในอนาคต
ข้าวแดงปลาลูกครอก : ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำเชิญ
สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช
ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด

  ปีที่3 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80)
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน(สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดี
การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่างๆ ในภาคกลาง
การประเมินและติดตามคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับพื้นที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได: ทางเลือกของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)ปี 2550/2551
  ปีที่2 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
   รายชื่อผลงานวิจัย
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่และน่าน
การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาภาคกลาง
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน : จังหวัดพิษณุโลก
การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดชัยนาทโดยใช้กับดักแสงไฟ
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป
พันธุ์ข้าว กข29 (ชัยนาท 80)
  ปีที่ 2 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2551
  รายชื่อผลงานวิจัย
แผนที่กายภาพพันธุกรรมที่ควบคุมขนาดของรากและการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถชอนไชของรากข้าวบนโครโมโซมที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกข้าวนาน้ำฝนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย
การจัดการฟางข้าวในพื้นที่ทำนาอย่างต่อเนื่อง
การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในข้าวสุพรรณบุรี 1 ปลูกแบบหว่านน้ำตม
ข้้าวเจ้าพันธ์ุ พิษณุโลก 80
  รายชื่อบทความวิชาการ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวในเชิงพาณิชย์
  ภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2550
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว 3 จังหวัดภาคกลาง
การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว
การปรับปรุงพันธ์ข้าวให้ทนเค็มและมีคุณภาพการหุงต้มดี
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย
การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทย
ความมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้อง
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวลูกผสม : งานวิจัยที่ยาวนานสำหรับทางเลือกการผลิตข้าว
Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืช