รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว - หน้าที่5

สารบัญ

  ปีที่3 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80)
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน(สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดี
การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่างๆ ในภาคกลาง
การประเมินและติดตามคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับพื้นที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได: ทางเลือกของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)ปี 2550/2551
  ปีที่2 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
   รายชื่อผลงานวิจัย
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่และน่าน
การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาภาคกลาง
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน : จังหวัดพิษณุโลก
การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดชัยนาทโดยใช้กับดักแสงไฟ
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป
พันธุ์ข้าว กข29 (ชัยนาท 80)
  ปีที่ 2 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2551
  รายชื่อผลงานวิจัย
แผนที่กายภาพพันธุกรรมที่ควบคุมขนาดของรากและการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถชอนไชของรากข้าวบนโครโมโซมที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกข้าวนาน้ำฝนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย
การจัดการฟางข้าวในพื้นที่ทำนาอย่างต่อเนื่อง
การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในข้าวสุพรรณบุรี 1 ปลูกแบบหว่านน้ำตม
ข้้าวเจ้าพันธ์ุ พิษณุโลก 80
  รายชื่อบทความวิชาการ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวในเชิงพาณิชย์
  ภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2550
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว 3 จังหวัดภาคกลาง
การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว
การปรับปรุงพันธ์ข้าวให้ทนเค็มและมีคุณภาพการหุงต้มดี
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย
การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทย
ความมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้อง
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวลูกผสม : งานวิจัยที่ยาวนานสำหรับทางเลือกการผลิตข้าว
Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืช