รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว - หน้าที่4

สารบัญ

  ปีที่4 ฉบับที่2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
  พันธุ์ข้าว กข37
  พันธุ์ข้าว กข39
  ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระยะยาวในดินเปรี้ยวจัดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินผลผลิต และธาตุอาหารในเมล็ดข้าว
  ต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้ และปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช จากการปลูกข้าวในเขตนาชลประทาน จังหวัดอุตรดิตถ์
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
  ดัชนีคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากนาข้าว : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวเหนียวดำ : หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากล
ฐานข้อมุลเชื้อพันธกรรมข้าว
  ปีที่4 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข14
พันธุ์ข้าว กข35 (รังสิต 80)
การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในประเทศไทย
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล : ศัตรูข้าวตัวฉกาจของการปลูกข้าวนาชลประทานและมิติใหม่ของการจัดการ
โรคใบหงิกและโรคเขี้ยวเตี้ย : ภัยร้ายของชาวนาที่มาจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  ปีที่3 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธ์ุข้าว กข12 (หนองคาย 80)
พันธ์ุข้าว กข33 (หอมอุบล 80)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งผสมรำข้าวสกัดน้ำมัน
การปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซิน บี 1 และสารโอคราทอกซิน เอ ในข้าวกล้องและข้าวขาว
  รายชื่อบทความวิชาการ
Carbon Footprint : สำคัญอย่างไรสำหรับการค้าข้าวในอนาคต
ข้าวแดงปลาลูกครอก : ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำเชิญ
สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช
ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด