รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว - หน้าที่3

สารบัญ

  ปีที่7 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข61
  ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
  ข้าวเหนียวพันธ์ุเขียวงู 8974
  เทคโนโลยีโฟโทนิกส์เพือการตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว
การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์และเครืองแก๊สโครมาโตกราฟี GCxGC-TOFMS
  ลักษณะทางสรีระและสัณฐานวิทยาของข้าวภายใต้สภาวะฟอสฟอรัสตํา
  รายชื่อบทความวิชาการ
เทคโนโลยีทางด้านฟีโนมิกส์ของพืช
  ปีที่6 ฉบับที่1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
  รายชื่อผลงานวิจัย
กข20: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้
เหนียวดำหมอ 37: ข้าวเหนียวพันธ์ุพื้นเมืองของภาคใต้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
การใช้ประโยชน์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STS สำหรับงานปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งแบบคงทนถาวร
การสำรวจประชากรและประเมินความเสียหายของข้าวที่เกิดจากการทำลายของหนูในนาข้าวจังหวัดนครนายก
  รายชื่อบทความวิชาการ
การประเมินความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าวด้วยแอพพลิเคชั่นภาพถ่าย
  ปีที่5 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2554
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การปรังปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้
  แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ 
  การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธกรรมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
 

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยจากตลาดค้าปลีกและค้าส่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic Assay
ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในแปลงนา
การพ่นปุ๋ยยูเรียควบคุมการติดเมล็ดของข้าววัชพืช
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทย
การปลูกพืชไร่หลังนา