รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว - หน้าที่2

สารบัญ

  ปีที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์: นักวิจัยข้าวไทย
ข้าวเจ้าพันธ์ุมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2)
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข43
ข้าวพันธ์ุ กข43 : ข้าวดัชนีนํ้าตาลปานกลาง สำหรับตลาดข้าวเฉพาะ
ดัชนีนํ้าตาลของข้าวไทย 12 พันธ์ุ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์แบบปิดสนิทในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าว
การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า
  การควบคุมเชื้อราโรคไหม้ข้าวโดยชีววิธี: กรณีศึกษาณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  รายชื่อบทความวิชาการ

มะลินิลสุรินทร์: พันธ์ุข้าวเพื่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
  ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ3
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ในงานวิจัยด้านตีโนมข้าวยุคโอมิกส์ 
ความสัมพันธ์ระหว้างประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ดักจับได้จากกับดักแสงไฟ เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดนครนายก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะกล้าสำหรับเครื่องดำนาในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงบั่ว : ศัตรูข้าวที่ต้องจัดการการระบาด
  ปีที่7 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข65
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข69 (ทับทิมชุมแพ)
  ข้าวเหนียวพันธ์ุลืมผัว
การผนวกยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และทนนํ้าท่วมฉับพลันในข้าวพันธ์ุชัยนาท 1 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
  เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธ์ุข้าว
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงหล่า: ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด