รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว

สารบัญ

  ปีที่11 ฉบับที1 มกราคม - มิถุนายน 2563 New!
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81
RD83 (Mali Dam Nong Khai 62), a Non-glutinous Rice Variety
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว
อิทธิพลของ CaCl2 ที่มีผลต่อความทนเค็มของข้าวในระยะงอก
การจำแนกเชื้อรา Bipolaris spp. จากอาการของโรคเมล็ดด่างในภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคบนกล้าข้าว
การสำรวจการระบาดโรคใบขีดโปร่งแสงของข้าวและการพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานโรค
ผลการสะสมของซิลิกอนในข้าวต่างพันธุ์ต่อความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
   
  ปีที่10 ฉบับที2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62
ข้าวนาที่สูงพันธุ์ขะสอ 62
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ เพือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทย
แผนที่พันธุกรรมสนิปส์ความหนาแน่นสูงกับการค้นพบตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะสำคัญทางการเกษตรในประชากรข้าวพันธุ์ผสม
วงจรชีวิตและการเลี้ยงขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ ด้วยไข่ของแมลงวันผลไม้
ระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยการคาดการณ์การระบาดของศัตรูข้าว
งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย
   
  ปีที่10 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข75
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข77
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตก และคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง
การเร่งอายุเมล็ดพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นและปริมาณนํ้าตาลในพันธ์ุข้าวไทยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุง
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยการผสมข้ามชนิด

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ:ผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทย
  ที่9 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์กข71
ข้าวเจ้าพันธุ์กข73
ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48
ชนิดและจํานวนของแมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเก็บรักษา ที่ศุนย์วิจัยข้าวปัตตานีและนครศรีธรรมราช
ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
  รายชื่อบทความวิชาการ
บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว
การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศนาข้าว
  ปีที่9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ซี่บูกันตัง5
  ข้าวเจ้าพันธุ์ดอกข่า 50
  การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี1 ในข้าวไทย
  ความหลากหลายทางกายวิภาคของใบฐงในกลุ่มประชากรข้าว RDP1 และตวามมสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสง
  ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอตเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  การจำแนกพื้นที่ การผลิตข้าว และความมั่นคงทางอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน
  ชีววิทยาและการผันแปรประชากรของเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ และการถูกเบียนโดยแมลงเบียนปีกบิดในนาข้าว
การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า
  รายชื่อบทความวิชาการ
นกปากห่าง : บทบาทของการบริการด้านระบบนิเวศน์นาข้าว
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์