กองบรรณธิการ

  ที่ปรึกษา  
อธิบดีกรมการข้าว                               รองอธิบดีกรมการข้าว
(นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง)
รองอธิบดีกรมการข้าว
(นายขจร เราประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร                

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 
  คณะทำงาน  
  ประธาน  
  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  
  บรรณธิการ  
  สุวัฒน์  รวยอารีย์  
  ผู้ช่วยบรรณธิการ  
พินัย  ทองสวัสดิ์วงศ์ นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา     
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน
การรับรองข้าว  
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว
  กองบรรณธิการ  
กัลย์ฐิตา  สวงโท สิริมา  ปั้นสิริ กรณิศ  ตั้งคณาทรัพย์
วันพร  เข็มมุกต์ นริศรา  สงวนคัมธรณ์ พลอยไพลิน  ธนิกกุล
ศุภลักษณา หล่าจันทึก ดวงพร อังศุมาลี มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
ปิยรัตน์ พลยะเรศ     รังสินี ใจกาวิล  
  ผู้จัดการ  
  วราพงษ์ ชมาฤกษ์  
  ผู้ช่วยผู้จัดการ  
พยอม โคเบลลี่ จินตนา ไชยวงค์ มาริสา ทรัพย์มูล