รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว

  ปีที่11 ฉบับที1 มกราคม - มิถุนายน 2563 New!
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81
RD83 (Mali Dam Nong Khai 62), a Non-glutinous Rice Variety
ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว
อิทธิพลของ CaCl2 ที่มีผลต่อความทนเค็มของข้าวในระยะงอก
การจำแนกเชื้อรา Bipolaris spp. จากอาการของโรคเมล็ดด่างในภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคบนกล้าข้าว
การสำรวจการระบาดโรคใบขีดโปร่งแสงของข้าวและการพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานโรค
ผลการสะสมของซิลิกอนในข้าวต่างพันธุ์ต่อความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
   
  ปีที่10 ฉบับที2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62
ข้าวนาที่สูงพันธุ์ขะสอ 62
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ เพือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทย
แผนที่พันธุกรรมสนิปส์ความหนาแน่นสูงกับการค้นพบตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะสำคัญทางการเกษตรในประชากรข้าวพันธุ์ผสม
วงจรชีวิตและการเลี้ยงขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ ด้วยไข่ของแมลงวันผลไม้
ระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยการคาดการณ์การระบาดของศัตรูข้าว
งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย
   
  ปีที่10 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข75
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข77
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตก และคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง
การเร่งอายุเมล็ดพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นและปริมาณนํ้าตาลในพันธ์ุข้าวไทยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุง
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยการผสมข้ามชนิด

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ:ผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทย
  ที่9 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์กข71
ข้าวเจ้าพันธุ์กข73
ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48
ชนิดและจํานวนของแมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเก็บรักษา ที่ศุนย์วิจัยข้าวปัตตานีและนครศรีธรรมราช
ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
  รายชื่อบทความวิชาการ
บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว
การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศนาข้าว
  ปีที่9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2561
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าพันธุ์ซี่บูกันตัง5
  ข้าวเจ้าพันธุ์ดอกข่า 50
  การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี1 ในข้าวไทย
  ความหลากหลายทางกายวิภาคของใบฐงในกลุ่มประชากรข้าว RDP1 และตวามมสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสง
  ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอตเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  การจำแนกพื้นที่ การผลิตข้าว และความมั่นคงทางอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน
  ชีววิทยาและการผันแปรประชากรของเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ และการถูกเบียนโดยแมลงเบียนปีกบิดในนาข้าว
การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า
  รายชื่อบทความวิชาการ
นกปากห่าง : บทบาทของการบริการด้านระบบนิเวศน์นาข้าว
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์

  ปีที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์: นักวิจัยข้าวไทย
ข้าวเจ้าพันธ์ุมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2)
ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข43
ข้าวพันธ์ุ กข43 : ข้าวดัชนีนํ้าตาลปานกลาง สำหรับตลาดข้าวเฉพาะ
ดัชนีนํ้าตาลของข้าวไทย 12 พันธ์ุ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์แบบปิดสนิทในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าว
การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า
  การควบคุมเชื้อราโรคไหม้ข้าวโดยชีววิธี: กรณีศึกษาณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  รายชื่อบทความวิชาการ

มะลินิลสุรินทร์: พันธ์ุข้าวเพื่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
  ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  รายชื่อผลงานวิจัย
ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ3
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ในงานวิจัยด้านตีโนมข้าวยุคโอมิกส์ 
ความสัมพันธ์ระหว้างประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ดักจับได้จากกับดักแสงไฟ เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดนครนายก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะกล้าสำหรับเครื่องดำนาในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงบั่ว : ศัตรูข้าวที่ต้องจัดการการระบาด
  ปีที่7 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข65
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข69 (ทับทิมชุมแพ)
  ข้าวเหนียวพันธ์ุลืมผัว
การผนวกยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และทนนํ้าท่วมฉับพลันในข้าวพันธ์ุชัยนาท 1 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
  เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธ์ุข้าว
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
  รายชื่อบทความวิชาการ
แมลงหล่า: ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด

  ปีที่7 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  รายชื่อผลงานวิจัย
  ข้าวเจ้าพันธ์ุ กข61
  ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
  ข้าวเหนียวพันธ์ุเขียวงู 8974
  เทคโนโลยีโฟโทนิกส์เพือการตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว
การวิเคราะห์ความหอมในข้าวด้วยเครืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์และเครืองแก๊สโครมาโตกราฟี GCxGC-TOFMS
  ลักษณะทางสรีระและสัณฐานวิทยาของข้าวภายใต้สภาวะฟอสฟอรัสตํา
  รายชื่อบทความวิชาการ
เทคโนโลยีทางด้านฟีโนมิกส์ของพืช
  ปีที่6 ฉบับที่1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
  รายชื่อผลงานวิจัย
กข20: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้
เหนียวดำหมอ 37: ข้าวเหนียวพันธ์ุพื้นเมืองของภาคใต้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
การใช้ประโยชน์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STS สำหรับงานปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งแบบคงทนถาวร
การสำรวจประชากรและประเมินความเสียหายของข้าวที่เกิดจากการทำลายของหนูในนาข้าวจังหวัดนครนายก
  รายชื่อบทความวิชาการ
การประเมินความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าวด้วยแอพพลิเคชั่นภาพถ่าย
  ปีที่5 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2554
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การปรังปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้
  แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ 
  การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธกรรมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
 

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยจากตลาดค้าปลีกและค้าส่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic Assay
ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในแปลงนา
การพ่นปุ๋ยยูเรียควบคุมการติดเมล็ดของข้าววัชพืช
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทย
การปลูกพืชไร่หลังนา 

  ปีที่4 ฉบับที่2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
  พันธุ์ข้าว กข37
  พันธุ์ข้าว กข39
  ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระยะยาวในดินเปรี้ยวจัดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินผลผลิต และธาตุอาหารในเมล็ดข้าว
  ต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้ และปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช จากการปลูกข้าวในเขตนาชลประทาน จังหวัดอุตรดิตถ์
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
  ดัชนีคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากนาข้าว : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวเหนียวดำ : หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากล
ฐานข้อมุลเชื้อพันธกรรมข้าว
  ปีที่4 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2553
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข14
พันธุ์ข้าว กข35 (รังสิต 80)
การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  รายชื่อบทความวิชาการ
สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในประเทศไทย
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล : ศัตรูข้าวตัวฉกาจของการปลูกข้าวนาชลประทานและมิติใหม่ของการจัดการ
โรคใบหงิกและโรคเขี้ยวเตี้ย : ภัยร้ายของชาวนาที่มาจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  ปีที่3 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธ์ุข้าว กข12 (หนองคาย 80)
พันธ์ุข้าว กข33 (หอมอุบล 80)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งผสมรำข้าวสกัดน้ำมัน
การปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซิน บี 1 และสารโอคราทอกซิน เอ ในข้าวกล้องและข้าวขาว
  รายชื่อบทความวิชาการ
Carbon Footprint : สำคัญอย่างไรสำหรับการค้าข้าวในอนาคต
ข้าวแดงปลาลูกครอก : ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำเชิญ
สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช
ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด

  ปีที่3 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2552
  รายชื่อผลงานวิจัย
พันธุ์ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80)
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน(สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดี
การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่างๆ ในภาคกลาง
การประเมินและติดตามคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร
  รายชื่อบทความวิชาการ
การปรับพื้นที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได: ทางเลือกของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)ปี 2550/2551
  ปีที่2 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
   รายชื่อผลงานวิจัย
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่และน่าน
การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาภาคกลาง
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน : จังหวัดพิษณุโลก
การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดชัยนาทโดยใช้กับดักแสงไฟ
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป
พันธุ์ข้าว กข29 (ชัยนาท 80)
  ปีที่ 2 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2551
  รายชื่อผลงานวิจัย
แผนที่กายภาพพันธุกรรมที่ควบคุมขนาดของรากและการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถชอนไชของรากข้าวบนโครโมโซมที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกข้าวนาน้ำฝนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย
การจัดการฟางข้าวในพื้นที่ทำนาอย่างต่อเนื่อง
การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในข้าวสุพรรณบุรี 1 ปลูกแบบหว่านน้ำตม
ข้้าวเจ้าพันธ์ุ พิษณุโลก 80
  รายชื่อบทความวิชาการ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวในเชิงพาณิชย์
  ภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2550
  รายชื่อผลงานวิจัย
  การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว 3 จังหวัดภาคกลาง
การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว
การปรับปรุงพันธ์ข้าวให้ทนเค็มและมีคุณภาพการหุงต้มดี
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย
การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทย
ความมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้อง
  รายชื่อบทความวิชาการ
ข้าวลูกผสม : งานวิจัยที่ยาวนานสำหรับทางเลือกการผลิตข้าว
Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืช

ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการข้าว

1. การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งจำนวน 3 ชุด (พร้อมกับไฟล์บันทึกในแผ่นซีดี - โปรแกรม Microsoft Word) เขียนตามแบบฟอร์มและคำแนะนำท้ายเล่ม เพื่อพิจารณานำลงในวารสารวิชาการข้าว ที่บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ หรือผู้จัดการ


2. การพิจารณารับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง


3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ และอาจจะส่งเรื่องคืนให้ผู้เขียน เพื่อเพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี


4 การพิจารณาผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ มีผู้พิจารณา (peer review) 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาการ

กองบรรณธิการ

  ที่ปรึกษา  
อธิบดีกรมการข้าว                               รองอธิบดีกรมการข้าว
(นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง)
รองอธิบดีกรมการข้าว
(นายขจร เราประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร                

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 
  คณะทำงาน  
  ประธาน  
  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  
  บรรณธิการ  
  สุวัฒน์  รวยอารีย์  
  ผู้ช่วยบรรณธิการ  
พินัย  ทองสวัสดิ์วงศ์ นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว   ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา     
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน
การรับรองข้าว  
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว
  กองบรรณธิการ  
กัลย์ฐิตา  สวงโท สิริมา  ปั้นสิริ กรณิศ  ตั้งคณาทรัพย์
วันพร  เข็มมุกต์ นริศรา  สงวนคัมธรณ์ พลอยไพลิน  ธนิกกุล
ศุภลักษณา หล่าจันทึก ดวงพร อังศุมาลี มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
ปิยรัตน์ พลยะเรศ     รังสินี ใจกาวิล  
  ผู้จัดการ  
  วราพงษ์ ชมาฤกษ์  
  ผู้ช่วยผู้จัดการ  
พยอม โคเบลลี่ จินตนา ไชยวงค์ มาริสา ทรัพย์มูล

แนะนำวารสารวิชาการข้าว

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านข้าว