ติดต่อสอบถาม

 กองบรรณธิการ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว(ฺDivision of Rice Research and Development,DRRD)

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

50, Phaholyothin Road, Ladyao, Khet Chatuchak, Bangkok, Postcode 10900 Thailland

    0-2579-7560, 0-2579-7892

    0-2561-1732, 0-2579-7559

ิ    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    http://brrd.ricethailand.go.th